-
Onze klanten
 


Hieronder is een overzicht met referenties van een aantal uitgevoerde opdrachten te zien.

 

Nederlandse afvalwatersector
(gemeenten en waterschappen)

Namens deze: Stichting RIONED en Stowa

 
 
   
 

Asset management roadmap en leidraad voor afvalwater

Voor gehele afvalwaterketen in Nederland 

Definitie van een asset management roadmap om te komen tot de ‘Asset management Leidraad’ voor de gehele afvalwaterketen in Nederland. 

AssetResolutions heeft de ‘Asset management Leidraad’ uitgewerkt tot een volledig gevuld branchemodel. Het is een asset management handboek gebaseerd op ISO55001. Het bevat onder andere een voorbeeld voor een risicomatrix voor de sector, het besluitvormingsmodel, een voorbeeld van een asset management beleidsverklaring, de risicobeleidsverklaring, de kernprocessen voor asset management inclusief inputs en outputs, het organisatiemodel, rollen en bevoegdheden, KPI’s, SLA’s tussen de asset management rollen, een implementatiemodel en geleerde lessen.

Het resultaat is gepresenteerd op de RIONED-dag (februari 2013). Ook is een artikel verschenen in iMaintain nr 7, 2012 alsmede is het gepresenteerd op het WCEAM-congres (‘Designing an Asset Management Guideline for the Dutch Wastewater Industry’).

 

 

 

 

 

Gemeente Rotterdam

Alle bedrijfsmiddelen buitenruimte en concernhuisvesting

 
   
 

Implementatie ISO55001, opstellen waardenmodel

Implementatie van ISO55001 voor alle bedrijfsmiddelen van Stadsbeheer van deze gemeente (denk aan bruggen, riolen, groenstroken, wegen, verlichting en kades). Uitgangspunten zijn onder andere onze asset management leidraad en ons procesregister.

Onderdelen van de implementatie zijn o.a. de risicomatrix, asset management processen (alle benodigde processen voor ISO55001, dus zowel de besturende als de ondersteunende), opstellen van de investeringenlijst met prioritering op basis van risicoreductie per euro, definitie en implementatie van de rollen, uitvoeren van pilots voor o.a. risicoanalyses en meest optimale beheersmaatregelen over levenscyclus, ondersteuning met modellen (b.v. prioritering van de portfolio en het risicoregister). Pilot Lange Termijn Asset Planning (LTAP) in AssetPlanner.

Vervolgens is op basis van de laatste inzichten de risicomatrix in lijn gebracht met het "6 capitals model" waarin onder andere ook informatieveiligheid en duurzaamheid een prominente plek kregen.

Voor Concernhuisvesting zijn de kaders, ambitie en strategie bepaald. Vervolgens zijn ook hier voor risico's verzameld en beoordeeld. De belangrijkste risico's zijn geanalyseerd en voor die risico's zijn beheermaatregelen bepaald.

Zie ook de asset management website van de Gemeente Rotterdam

 

 

 

 

 

Gemeente Apeldoorn 
   
 

Risicogebaseerd asset management voor afvalwater conform ISO55001; prioritering projecten gehele buitenruimte en begeleiding meerjarenplannen

Uitvoeren van een asset management pilot voor rioleringenbeheer op basis van de asset management leidraad voor de afvalwaterketen. Deze is gebaseerd op ISO55001 (zie hiervoor).

Na het krijgen van een eenduidig beeld van de asset management begrippen zijn opgeleverd: risicomatrix, geïdentificeerde en geanalyseerde risico’s, potentiële beheersmaatregelen inclusief nuloptie, bepalen meest aantrekkelijke beheersmaatregelen op basis van toegevoegde waarde gedurende levenscyclus. 

De resultaten zijn in het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) 2016 - 2020 opgenomen. Deze opdracht heeft een vervolg gekregen waarbij in een leeromgeving de deelnemers zelf risico’s beoordelen, analyseren en maatregelen definiëren. Ook is een traject gestart waarin alle beheer- en vervangingsprojecten van de buitenruimte worden geprioriteerd conform een bedrijfswaardenmodel. Denk daarbij aan het vervangen van asfalt (hele weg of bovenste laag), lichtmasten, bomen, groenvakken, VRI’s, riolering, bruggen en speeltoestellen.

Op de internetsite van RIONED zijn de resultaten van de pilot vermeld. Ook zijn een notitie en een artikel gepubliceerd en is gesproken op seminars.

Op basis van behaalde resultaten heeft het management besloten asset management voor de gehele buitenruimte in te voeren. Daartoe zijn reeds gedefinieerde projecten geprioriteerd middels het bedrijfswaardenmodel. Vervolgens heeft AssetResolutions een ISO55001-scan uitgevoerd. De verbeterpunten daaruit zijn input voor het verbeterprogramma, dat door AssetResolutions is begeleid. Daarin zijn onder andere de projecten voor de buitenruimte geprioriteerd met het bedrijfswaardenmodel en hebben we geholpen bij de totstandkoming van de meerjarenplannen.

 

 

 

 

 

Provincie Noord-Holland

Directie Beheer & Uitvoering

 
   
 

Gapanalyse, definitie stappenplan voor PAS55 / ISO55001, rollen en competentiemodel

Alle bedrijfsmiddelen zoals wegen, vaarwegen, fietspaden, verlichting, groen, bodem 

Uitvoeren van een gapanalyse voor de asset management rollen, opstellen van een stappenplan dat leidt tot een beheersorganisatie die voldoet aan PAS55 / ISO 55001, definitie van een rollen- en competentiemodel voor asset management op basis van asset management kernprocessen die AssetResolutions heeft ingebracht.

Een bedankje is hier te vinden.

 

 

 

 

 

Infrax

Belgische netbeheerder


 
   
 

Implementatie asset management o.b.v. PAS55 / ISO55001

Alle bedrijfsmiddelen: elektriciteit, gas, riolering, kabel TV

 
Definitie en inrichting van het risicogebaseerde asset management besluitvormingsproces dat voldoet aan PAS55 / ISO55001. Tevens het uitvoeren van een leeromgeving waarbij risico’s zijn benoemd en geanalyseerd, hiervoor alternatieven zijn ontwikkeld en een prioriteringsmodel is toegepast. Studies omvatten onder andere vervangingsinvesteringen voor de distributienetten (Lange Termijn Asset Planning, LTAP in AssetPlanner) en het opstellen van een kosten/batenanalyse voor slimme meters.

 

 

 

 

 

Waterschap Brabantse Delta
 
   
 

Validatie asset management tools o.b.v. asset management programmaplan en ISO55001, asset management training, Lange Termijn Asset Planning (LTAP)

Alle bedrijfsmiddelen: watersystemen (w.o. keringen, vaarwegen en oppervlaktewater), zuiveren (zuiveringen en kunstwerken) en bedrijfsvoering (b.v. gebouwen en laboratoria) 

Waterschap Brabantse Delta voert een programmaplan uit met als doel de asset management functie te professionaliseren. AssetResolutions ondersteunt hierin met een aantal diensten.

Zo hebben wij de geïdentificeerde gereedschappen (tools) getoetst. Deze toetsing is uitgevoerd op basis van criteria die zijn afgeleid uit het asset management programmaplan, ons asset management procesmodel en de asset management norm ISO55001. Tot de gereedschappen behoren het bedrijfswaardenmodel, het risicoregister, een model om uitgaven te prioriteren, de risicoreductietabel, een gereedschap voor het berekenen van levensduurkosten (LCC model) en een tool waarin de maturiteit van de organisatie bepaald kan worden als input van de in de ISO55001 verplichte management beoordeling van het asset management systeem. Het resultaat behelst geïdentificeerde verbetermogelijkheden in de benoemde tools en mogelijk ontbrekende tools en op welke manier kunnen die gerealiseerd worden.

Voor de projectleiders binnen het asset management programma hebben wij een zesdaagse in-company asset management training verzorgd. De training omvat een asset management introductie en een verdieping voor de onderdelen risicomanagement, programmaontwerp, planning, programmamanagement en wijzigingenbeheer.

Na de zomer van 2016 is een model opgeleverd (AssetPlanner) waarmee de Lange Termijn Asset Planning (LTAP) wordt bepaald voor investeringen. In 2018 is dit uitgebreid met een optimalisatie tussen investeringen en onderhoud.

 

 

 

 

 

Gemeente Rheden

Alle bedrijfsmiddelen


 
   
 

Invoering asset management

Alle bedrijfsmiddelen: water & riolering, wegen, groen & spelen, bodem & geluid 

In 2017 zijn de beheerplannen voor de onderdelen riolering & water, wegen en groen & spelen en bodem & geluid opnieuw vastgesteld. Dit is uitgevoerd met een risicogebaseerde assetmanagement methode, gebaseerd op ISO55001.

Om die ambitie te realiseren is met een projectteam een plan van aanpak opgesteld waarin de doelen zijn geconcretiseerd, resultaten en activiteiten per fase zijn benoemd en begroot en de voordelen en risico’s zijn uitgewerkt. Dit plan van aanpak is na de zomer van 2015 geïmplementeerd waarbij onder andere ons procesregister en leidraad worden gebruikt. Risico's zijn vastgelegd in Risk Processor en de portfolio is geoptimaliseerd in de Portfolioplanner. Invensief betrokken is een kernteam van 12 medewerkers.

Het beheerplan bevat de strategische ontwikkelingen, de rolverdeling, processen, transitie naar volledige invoering van asset management, maatregelen en budget. Als onderbouwing van het budget zijn ruim 20 risicoanalyses uitgevoerd. Per risico zijn verscheidene maatregelen gedefinieerd, die zijn vergeleken met niets doen. De maatregelen die over de levenscyclus de hoogste toegevoegde waarde hebben, zijn onderdeel van het beheerplan geworden. Daarbij heeft afstemming plaatsgehad met afdeling Strategie & Ontwikkeling, waarbij relevante strategische ontwikkelingen voor de buitenruimte in beschouwing zijn genomen in het plan.

Gemeente Rheden gaat door met de invoering van asset management. Aan de scope wordt Vastgoed toegevoegd en alle medewerker die een rol hebben in asset management gaan betrokken worden. Dat betreft ongeveer 40 medewerkers van Beheer & Advies (de asset manager) maar ook medewerkers van Projecten en Leefomgeving (service provider). 

 

 

 

 

 

Gemeente Súdwest-Fryslân
     
   
 

ISO55001 scan en ondersteuning bij bewustwordingsdag, definitie bedrijfswaardenraamwerk, uitvoeren pilots

Alle bedrijfsmiddelen: Wegen, groen, water en riolering en gebouwen 

Gemeente Súdwest-Fryslân wil zich verder professionaliseren in het beheer van de gemeentelijke assets. Daartoe is een asset management bewustwordingsdag met belanghebbenden (wethouders, directeur, management en medewerkers. In totaal ongeveer 30 aanwezigen) georganiseerd, waar de status ten opzichte van ISO55001 is gepresenteerd. AssetResolutions heeft in samenwerking met Colibri Advies B.V. in de voorbereiding en uitvoering van die dag ondersteund met onder andere een ISO55001 scan, het spelen van een asset management spel en het behandelen van een casus in werkgroepen. 

De wethouders hebben de dag aangekondigd in de "Vergadering kommisje Doarp Stêd en Omkriten 27 okt 2015" (ingekorte versie). Op de dag hebben de wethouders en directeur aangekondigd verder te gaan met asset management.

Als vervolg hierop is met een integraal projectteam een uniform bedrijfswaardenraamwerk opgesteld. Dit model is toegepast in pilots. Risico's worden vastgelegd in Risk Processor

Vervolgens is de Lange Termijn Asset Planning (LTAP) in AssetPlanner ingebracht. Dit is tot volle tevredenheid gedaan voor alle assettypen in de buitenruimte: wegen, groen, water en riolering en groen.

Met medewerkers zijn asset management KPI’s bepaald en geconcretiseerd.

In 2018 moet het middellange termijn plan voor de gehele buitenruimte geactualiseerd worden. Om zeker te stellen dat de grootste problemen (of verbeter-mogelijkheden) als eerste aangepakt worden, hebben we met medewerkers een inventarisatie uitgevoerd en zijn risico's beoordeeld met de risicomatrix. Naast medewerkers die belast zijn met planvorming voor de buitenruimte, zijn nu ook andere functionarissen betrokken. Denk aan uitvoerenden (ze weten precies waar en wanneer incidenten hebben plaatsgevonden), medewerksters vanuit verzekeringen (welke claims zijn wanneer ontvangen, welke schadebedragen), de veiligheidsfunctionaris, een juriste en de bedrijfsbrede risicomanager. De resultaten zijn ingevoerd in het risicoregister "RiskProcessor". In het vervolg zijn in 2018 maatregelen gedefinieerd en die de meeste toegevoegde waarde hebben. Deze worden onderdeel van het (verdedigbare) middellange termijn plan.

 

 

 

 

 

Gemeente Bronckhorst     
   
 

Ondersteuning definitie invoeren asset management, definitie bedrijfswaardenraamwerk, uitvoeren pilots, Lange Termijn Asset Planning (LTAP)

Alle bedrijfsmiddelen: Wegen, riolering, water, groen

Om de asset management functie verder te professionaliseren is Gemeente Bronckhorst gestart met een asset management traject. AssetResolutions ondersteunt daarin bij bewustwording van zowel het management als de medewerkers. Een belangrijke stap daarin is de definitie van een risicomatrix. Dit model is toegepast in pilots. Voor water & riolering is het proces uitgerold en worden risico's en maatregelen gedefinieerd die onderdeel worden van het Uitvoeringsplan en het afvalwaterketenplan dat samen met aangrenzende gemeenten en het waterschap wordt opgesteld. Risico's zijn vastgelegd in Risk Processor, de maatregelen geprioriteerd met PortfolioPlanner en de Lange Termijn Asset Planning voor rioleringsassets zijn bepaald met AssetPlanner. Daarmee zijn voor drie strategieën de consequenties op de bedrijfswaarden berekend: correctief, vaste termijnen en risicogebaseerd. Deze strategieën zijn voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad, zodat een keuze gemaakt kan worden. Het resultaat is in de programmabegroting 2018-2021 opgenomen.

 

 

 

 

 

Vitens

Drinkwater; Winning, Zuivering, Transport en Distributie


 
   
 

Model voor bepalen lange termijn asset planning

Vitens heeft een grote asset base waarin per jaar voor ongeveer 120 miljoen euro wordt geïnvesteerd (Capex), alsmede voor ongeveer 50 miljoen per jaar aan onderhoud wordt uitgegeven (Opex). De wens is de relatie tussen uitgaven en prestaties / risico’s op de bedrijfswaarden meer helder te krijgen. Vragen die leven zijn: Nemen we de juiste maatregelen (b.v. onderhoud of vervangen), Voeren we ze op het juiste moment uit, Hebben we de goede verhouding investeringen / onderhoud en Besteden we onze aandacht aan de juiste assets of locaties?

Om een invulling te geven aan die vragen, gaan we de volgende afgeleide vragen beantwoorden: Wat gebeurt er met kosten, prestaties en risico’s wanneer we geen preventieve maatregelen nemen? Welke preventieve strategieën zijn mogelijk? Wat is de toegevoegde waarde van die strategieën? Zijn die strategieën uitvoerbaar binnen de context van Vitens?

Wij passen hiervoor onze AssetPlanner toe (Lange Termijn Asset Planning model). Gestart is met een "Proof of principle". Daarna is een model opgeleverd op bedrijfsniveau, waarin alle relevante typen van Vitens zijn ondergebracht. Vervolgens is een model opgeleverd met daarin individuele assets. Daarmee kan de kans en impact per asset worden bepaald en bijvoorbeeld de relatie tussen onderhoud, investeringen en de prestaties en risico's. Ook kan een geografische afbeelding worden gemaakt.

 

 

 

 

 

Gemeente Dordrecht

Alle assets


 
   
 

Begeleiding aanbesteding asset management invoering

De sector Stadsbeheer (de asset manager) van de Gemeente Dordrecht wil asset management invoeren voor het beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte. Hierbij moet wel voldaan worden aan de eisen van de asset management norm ISO 55000, al is certificering niet een doel op zich. Op dit moment past Dordrecht risicogestuurd beheer en onderhoud toe, waarbij men op punten echt onderscheidend is. Stadsbeheer is zich er van bewust dat dit nog geen asset management is. Dit vereist andere competenties en (deels) een andere cultuur en daarom een goed ontworpen verandertraject. De gemeente Dordrecht wil zich in de verandering laten begeleiden door een externe partij. De precieze formulering van de uitvraag is een zeer kritiek punt. Om de uitvraag goed te formuleren is een goede kennis van de gewenste eindsituatie nodig, terwijl men daar nu juist hulp bij zoekt. AssetResolutions begeleidt als externe expert bij het opstellen van de uitvraag, waarbij tevens de projectleider voor de invoering van asset management van Gemeente Rotterdam direct betrokken is. De uiteindelijke doelstelling van de begeleiding bij de aanbesteding is dat Stadsbeheer in staat is de uitvraag scherp te formuleren, zodat de aanbiedingen van externe adviseurs gaan passen bij wat nodig is. Dit heeft geleid tot een aanbestedingsdocument.

Voor de asset eigenaar rol heeft AssetResolutions een bedrijfswaardenmodel (risicomatrix) voor Groen ontwikkeld. Dit model is getest op een aantal praktijkvoorbeelden.

 

 

 

 

 

Hoogheemraadschap Delfland

Keringen, Watersystemen en Afvalwaterzuivering


 
   
 

Invoering Enterprise Risk Management (ERM)

Het Hoogheemraadschap Delfland wil het risicobewustzijn van de gehele organisatie vergroten voor Keringen, Watersystemen en Zuivering. Hiertoe zijn risico-inventarisatie sessies uitgevoerd met diverse deelteams. Op basis van deze inventarisaties is een overzicht worden opgesteld van de belangrijkste risico’s voor de gehele organisatie, het zogenaamde risicoprofiel. Het risicoprofiel is een overzicht van de (top 10-20) belangrijkste risico’s van de organisatie, inclusief beschrijving van kans, effect en beheersmaatregelen. Met een top 10-20 is normaal gesproken meer dan 90% van het totale risico in beeld. Dit risicoprofiel is aan het bestuur gepresenteerd. Op basis van het risicoprofiel kan een heroverweging van het vereiste weerstandsvermogen plaatsvinden.

Om gebruik te maken van de reeds aanwezige kennis en voldoende snel resultaten te behalen heeft het Hoogheemraadschap Delfland aan AssetResolutions gevraagd te helpen met het opstellen van het risicoprofiel en de verdere invoering van ERM. Uitvoering heeft plaats i.sm. Trimension. Er is een risicobeleidsverklaring opgesteld en de resultaten van risicoanalyses zijn ingevoerd in het risicoregister "RiskProcessor". 

Via trainingen is bewustwording in betrokken organisatieonderdelen vergroot. Om verbetering in informatievoorziening door te kunnen voeren, is een visie op verschillende objectstructuren gedefinieerd.

 

 

 

 

 

Gemeente Alphen aan den Rijn

Alle assets


 
   
 

Pilot Lange Termijn Asset Planning (LTAP), invoering asset management, Lange Termijn Asset Planning

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft AssetResolutions verzocht een pilot aan te bieden waarmee de bruikbaarheid van de lange termijn planning voor een beheersgebieden kan worden vastgesteld. De doelstelling is met een bedrijfsbreed model (abstract model; AssetPlanner) en een model op objecttypeniveau (discreet model; AssetPlannerGeo) voor een beheersgebied te laten zien hoe strategische besluitvorming kan worden ondersteund. We tonen wat de implicatie is van een correctieve strategie, werken met vaste termijnen, een optimale strategie en budgetbeperkingen (wanneer aangetoond kan worden wanneer de negatieve spiraal begint). We laten zien welke beperkingen per soort model gelden. De resultaten hiervan kunnen tevens worden gebruikt bij de interne mobilisatie.

Er is besloten tot grootschalige invoering van asset management. De maturiteit van de asset management functie is bepaald voor de gehele buitenruimte. Vervolgens is een risicomatrix opgesteld, welke is getoetst op basis van casussen uit de praktijk, waarmee vervolgens het gehele asset management proces doorlopen is van strategie via onder andere risicoanalyse en bepalen beheermaatregelen tot en met uitvoering en evaluatie. Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot de rolverdeling en de procesarchitectuur opgeleverd.

Op 16 juli 2020 is de bestuursopdracht Onderzoek Financieel beheermodel vastgesteld. Het doel is onder andere te komen tot een eenvoudiger en overzichtelijker financieel beheermodel met een grote mate van voorspelbaarheid en het vergroten van de transparantie bij de gemeenteraad en het college. AssetResolutions heeft daarbij de deelvraag “welk budget is voor de lange termijn (20 tot 50 jaar) nodig voor het beheer van de openbare ruimte op basis van de vastgestelde kwaliteiten en kaders?”. In scope was de gehele buitenruimte. Hiertoe hebben we gebruik gemaakt van onze AssetPlanner.

 

 

 

 

 

Waterschap Aa en Maas

Waterkwaliteit


 
   
 

Definitie verbeterprogramma Asset Management

Op basis van een reeds uitgevoerde positiebepaling ten opzichte van ISO55001, heeft Waterschap Aa en Maas de ambitie om de geïdentificeerde verbeteringen te gaan doorvoeren. De directie heeft zich hieraan gecommiteerd door in het KAM-beleid van februari 2018 op te nemen dat een integraal managementsysteem wordt ingevoerd op basis van die norm (aanvullend aan b.v. ISO9001 en 18001). Met de beoogd programmamanager stelt AssetResolutions het verbeterplan voor het programma op dat moet leiden tot de gedefinieerde ambitie. In het plan zijn onder andere gedefinieerd: scope (denk aan Zuiveringen, alle regio’s, centrale afdelingen, rolverdeling asset owner, - manager en service provider, gehele asset levenscyclus, welke processen wel en niet, idem voor informatievoorziening), implementatieplan op hoofdlijnen met mijlpalen, kosten en baten, risico’s en beheersmaatregelen, resultaten en randvoorwaarden, organisatie, detailplan per stroom.

De rollen asset eigenaar, asset manager en service provider zijn belegd bij afdelingen en bijbehorende functionarissen. Dit is besloten door directie en MT. Met een kernteam is vervolgens een risicomatrix voor de asset manager functie opgesteld. Om draagvlak te krijgen zijn afdelingsmanagers betrokken. Vanuit de net genoemde risicomatrix is een matrix voor de operatie afgeleid. Voor besluitvorming over het vervolg wordt de kosten/batenanalyse opgesteld. Enerzijds heeft input plaats vanuit de toetsing van de risicomatrix met casussen vanuit de praktijk en anderzijds middels onze AssetPlanner. Vervolgens is een leeromgeving uitgevoerd. Hierin zijn risico's geïnventariseerd en geprioriteerd, de belangrijkste geanalyseerd en daarvoor zijn beheermaatregelen bepaald. Die beheermaatregelen zijn vervolgens ook geprioriteerd. De resultaten worden verzameld in een meerjarenplan.

 

 

 

 

 

Waterschap Rivierenland

Waterkwantiteit en waterkwaliteit; later uitgebreid over alle assets


 
   
 

Definitie bedrijfswaardenmodel (risicomatrix) en toetsing in pilots, in beeld brengen risicopositie

Waterschap Rivierenland heeft een aantal stappen gezet in het professionaliseren van het beheer. Thans is het programma SL!M (Samen Lean Infra Managen) in uitvoering. Het is al vaak duidelijk welke prestatie de infrastructuur moet leveren en wat dat kost (denk aan een zuiveringsprestatie, peilrealisatie watersysteem, faalkans-eis waterkeringen). Voor de risico’s bestaat er nog geen formeel kader met acceptatiecriteria. Om te kunnen sturen op de gewenste balans van prestaties, kosten en risico’s, bestaat daarom de behoefte om voor besluitvorming te komen tot een geschikt bedrijfswaardenraamwerk (risicomatrix). Dit bedrijfswaardenraamwerk is met een multidiciplinair projectteam opgesteld en getoetst op vraagstukken uit de praktijk voor watersystemen en zuiveringenbeheer.

Vervolgens wordt een leeromgeving uitgevoerd. Hierin wordt het proces doorlopen met casussen uit de praktijk. Gestart wordt met het Strategisch Asset Management Plan (SAMP). Vervolgens worden risico's verzameld die de doelstellingen bedreigen, welke worden geprioriteerd. Na het bepalen van maatregelen voor de belangrijkste risico's wordt vastgesteld hoe die maatregelen uitgevoerd gaan worden en op welke wijze wordt zekergesteld dat de uitvoering "in control" is.

Tevens wordt specifieke ondersteuning geleverd rondom de besluitvoorbereiding van het al dan niet hoogwatervrij bouwen van oppervlaktewatergemalen.

Het traject is gevolgd door het in beeld brengen van de risicopositie. Daarbij wordt het benodigde weerstandsvermogen onderbouwd. Dit wordt gedaan door medewerkers te betrekken vanuit verschillende domeinen zoals waterkwaliteit, - veiligheid en systemen, wegen en interne middelen. 

 

 

 

 

 

Waterschap Hollandse Delta

Alle assets


 
   
 

Strategisch Asset Management Plan (SAMP) en Meerjaren Asset Management Plan (AMP)

Waterschap Hollandse Delta heeft als ambitie asset management in te voeren dat voldoet aan de norm ISO55001. Om kaders te scheppen en richting te geven voor de lange termijn, is besloten een eerste versie van het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) op te stellen voor alle assets: waterkwaliteit, watersystemen, waterveiligheid, wegen, groen en ondersteunende functies. AssetResolutions heeft hierin geadviseerd en geassisteerd. Het SAMP bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden het asset management beleid, de ontwikkelingen en de asset strategie beschreven. In het tweede deel komt het asset management systeem en de werking ervan aan de orde.

Nadat het SAMP gecompleteerd is, is per programma een Meerjaren Asset Management Plan (AMP) opgesteld. 

Het AMP heeft voor ieder programma eenzelfde structuur.

Vanuit bovenliggende kaders en doelstellingen wordt het huidige areaal met haar prestaties beschreven, alsmede trends en ontwikkelingen. Van daaruit zijn risico’s en kansen afgeleid. Om de risico’s te beheersen en kansen te benutten, zijn beheerstrategieën voor de verschillende soorten werk (denk aan ontwikkelen van kaders, onderzoeken, nieuwbouw, procesvoeren en onderhouden) vastgesteld. Die beheerstrategieën zijn vertaald in een integrale meerjarenplanning en de budgetten (capex en opex) zijn aan de diverse jaren toegekend, inclusief verschillende doorsneden (denk aan mate van keuzevrijheid, regio, uitvoerende organisatie, werkpakket, assettype).

 

 

 

 

 

Gemeente Zoetermeer

Riolering, wegen en groen


 
   
 

Integrale lange termijn asset planning (LTAP) op wijkniveau

Gemeente Zoetermeer zoekt naar integraliteit in het beheer van de openbare ruimte. Er wordt gezocht naar synergie met bijvoorbeeld andere beheergroepen, koppeling met opgaven en externe meekoppelkansen. Daarbij leven vragen als: Welk synergievoordeel kan worden bereikt om verschillende interventies van verschillende typen objecten tijdens een grootschalige renovatie te combineren? Wat is het optimale moment voor het vervangen van een object, een straat en een wijk? Wat is de gevoeligheid van het optimale moment voor onzekere gegevens?

Om die vragen te beantwoorden, heeft AssetResolutions een model ontwikkeld waarmee inzicht wordt verkregen in de voor- en nadelen van grootschalige integrale renovatie. Dit geeft inzicht in: het optimale moment voor de individuele assets (riolering, wegen en groen), het potentiële synergievoordeel (of nadeel) wanneer verschillende assets per straat tegelijkertijd worden vervangen en tot slot de synergie van de verschillende straten in een wijk.

In de synergie worden zowel de financiële voor- en nadelen als ook de impact op niet-financiële bedrijfswaarden (denk aan beeldkwaliteit en bereikbaarheid) in beschouwing genomen.

 

 

 

 

 

Havenbedrijf Rotterdam

Alle assets


 
   
 

Validatie van risicomatrix

AssetResolutions heeft voor Havenbedrijf Rotterdam de risicomatrix gevalideerd. Uitgangspunt zijn ontwerpcriteria die voor een risicomatrix van toepassing zijn (zie bijvoorbeeld deze column). Dit heeft geresulteerd in bijstelling van de risicomatrix, zodat risico’s voor verschillende disciplines en voor verschillende bedrijfswaarden goed met elkaar vergeleken kunnen worden.

 

 

 

 

 

Opwekking duurzame energie

Wind en zon

vertrouwelijk
 
   
 

Asset management conform ISO55001, geïntegreerd met ISO9001

Implementatie van asset management gebaseerd op de asset management norm ISO55001 voor zowel het bouw- als het beheerproces voor de wind- en zonneparken. 

Dit managementsysteem is certificeerbaar en volledig geïntegreerd in het reeds volgens ISO9001 gecertificeerde managementsysteem.

 

 

 

 

 

 

Meer referenties?

Zie onze CV's

In onze CV's meer ISO55001 / PAS55 referenties!

ISO55001 / PAS55 quick scans, asset management pilots, ISO55001/PAS55 training (zowel basis als geavanceerd), risicomanagement en risicoregister workshops, studies over vervangingsinvesteringen, bepalen van optimale project portfolio, asset management IT systeem advies. Of wat te denken vanhet werk dat Ype en John uitvoerden bij voormalig Essent Netwerk (nu Enexis), welke geleid heeft tot de eerste PAS55 en ISO9001 certificatie in de wereld?

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

 

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-